بازرسی کالاهای وارداتی، صادراتی و تولید داخل

بازرسی قبل از حمل کالاهای وارداتی (PSI) و ...

بازرسی فنی

انواع بازرسی تایید نوع، بالابر و NDT

آموزش و ترویج

انواع دوره های آموزشی، فنی و ایمنی

ارائه خدمات مشاوره حفاظت فنی و ایمنی

درکلیه زمینه های مشاوران اداره کار