استعلام پیامکی وضعیت ایمنی آسانسور
Wednesday, October 11, 2017 by مدیر محتوا

 هر آسانسوری که مورد تأیید سازمان استاندارد است کد ده رقمی را دریافت می کند که مردم می توانند این کد را که در داخل آسانسور نصب شده به شماره 10001517 ارسال و از انجام بازرسی های فنی و استاندارد بودن و تاریخ اعتبار تایید آسانسور مطلع شوند.
منبع : سایت سازما ملی استاندارد